Polityka Marketingowa

Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że:

1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłki newslettera jest CEZAR, Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński, ul. Strefowa 2, 19-300 Ełk.

2. Inspektorem ochrony danych w przedsiębiorstwie CEZAR jest dr Andrzej Marek Kisiel, e-mail: iodo@cezarusa.com

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wysyłki newslettera.  

4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, bym mógł otrzymywać newsletter.

5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO).

6. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyłącznego celu realizacji newslettera, nie dłużej jednak niż 10 lat.

Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.

9. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych

10. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

11. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Gotowy do współpracy?
Zapraszamy do kontaktu
Zostań naszym partnerem